APA NOVA Ploieşti
Căutare

Anunturi

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin ’’cerere de oferte’’

 

Autoritatea contractanta invita ofertantii al caror obiect de activitate corespunde cerintelor documentatiei de atribuire, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului pentru prestarea urmatoarelor servicii

‘’Servicii de publicitate in mass media locala’’

Cod CPV : 79340000-9 Servicii de publicitate si de comercializare

 

Caracteristici generale ale serviciilor: servicii de publicitate, consultanta si promovare in mass media locala a imaginii Apa Nova Ploiesti
1.  Denumirea autoritatii contractante: S.C. APA NOVA PLOIESTI S.R.L.
2.  Codul unic de inregistrare: R 13102711

3.  Adresa: strada Bobalna, nr.10, Ploiesti, cod 100330

4.  Telefon: 0244 407 600

5.  Fax: 0244 591560

6.  Pagina de internet: www.apanova-ploiesti.ro

7.  Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: cerere de oferte

8.  Sursa de finantare a contractului: surse proprii.

9.  Locul de prestare a serviciilor: Municipiul Ploiesti

10. Operatorii economici pot depune oferta doar pentru intreaga gama de servicii solicitate

11. Durata de prestare a serviciilor: 12 luni

12. Informatii si clarificari :

a) Compartimentul de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire si modul de obtinere: prin e-mail de la Serviciul Investitii Achizitii Magazie, persoana de contact Amalia Negru, tel. 0244407655, fax 0244407681, e-mail: [email protected]
b) Documentatia de atribuire poate fi descarcata si din sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro

c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 25.02.2009, ora 16.00
Informatii suplimentare se pot obtine de la persoana mentionata la pct 12.a.
13. Data limita pentru depunerea ofertelor: 27.02.2009, ora 09.00.

14. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Apa Nova Ploiesti SRL , str. Bobana nr. 10, Ploiesti, cod 100330

15. Limba de redactare a ofertei: limba romana

16. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor : reprezentantii legali ai operatorilor economici sau imputerniciti ai acestora

17. Data, locul si ora deschiderii ofertelor: 27.02.2009, ora 10.00, sediul Apa Nova Ploiesti, strada Bobalna, nr.10.

18. Garantiile ce trebuie furnizate de ofertanti : nu se solicita garantie de participare

19. Criteriile de calificare pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii :

declaratie privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OG 34, certificate constatatoare privind indeplinirea taxelor si a impozitelor (de stat si locale) - situatia la zi, certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, copie de pe certificatul de inregistrare, declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani - minim 540000 lei, bilantul contabil prescurtat la 30.06.2008 vizat, lista principalelor prestari din ultimii 3 ani - minim 2 contracte prestari similare, recomandari din partea clientilor - min 2 recomandari, documente din care sa reiasa ca ofertantul activeaza in domeniul publicitatii si consultantei in domeniu de minim 4 ani, ofertantul trebuie sa faca dovada ca-si desfasoara activitatea in Ploiesti, declaratie din care sa reiasa asigurarea cu personal de specialitate si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului- prezentarea CV-ului acestuia.

20. Termenul de valabilitate al ofertei : 90 zile

21. Criteriul de atribuire : oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, conform documentatiei de atribuire

22. Este interzisa depunerea de oferte alternative

23. Contestatiile se transmit la : Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, tel. 021 310 46 41, fax. 021 310 46 42, www.cnsc.ro

REFERAT DE OPORTUNITATE

PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA A SERVICIILOR DE PUBLICITATE MEDIA

 

Autoritatea contractanta S.C. APA NOVA PLOIESTI S.R.L., cu sediul in Ploiesti, str. Bobalna nr. 10, cod postal 100330, cod fiscal R13102711, telefon 0244 407600, fax 0244 591560, e-mail: office@apanova-ploiesti.ro, pagina de internet: www.apanova-ploiesti.ro., doreste achizitionarea de ’’Servicii de publicitate in mass media locala’’

 

Cod CPV : 79340000-9 Servicii de publicitate si de comercializare 

 

Caracteristicile generale ale serviciilor dorite sunt urmatoarele:

aparitia de articole informative, stiri si machete publicitare in presa scrisa cu acoperire judeteana, productia si distributia de spoturi informativ-educative in cele mai importante posturi TV locale, promovare outdoor, consiliere pe probleme de mass media locale, evaluarea periodica a impactului mesajelor transmise catre beneficiari si monitorizarea mass media locale TV .

 

Ratiunea achizitiei publice

 

In vederea imbunatatirii continue a imaginii Apa Nova Ploiesti in comunitatea locala, Serviciul Comunicare solicita incheierea unui contract de publicitate conform caruia serviciile ce vor fi achizitionate vor consta in crearea, producerea si difuzarea stirilor si informatiilor specifice activitatii Apa Nova Ploiesti prin intermediul mijloacelor de informare in mass media locale scrisa si audovizuala, consiliere in probleme de mass media locale si promovarea imaginii Apa Nova Ploiesti prin intermediul campaniilor de informare si sensibilizare.

 

Impactul urmarit

 

Pentru imbunatatirea continua a imaginii Apa Nova Ploiesti in comunitatea locala si pentru ca este o societate de servicii publice ce are drept beneficiari directi cetatenii Municipiului Ploiesti, comunicarea cu clientul reprezinta unul dintre domeniile esentiale in activitatea societatii.

Politica de comunicare vizeaza relatia directa cu ploiesteanul, facilitarea accesului la informatii prin Centrul de Apel, cat si prin intermediul mesajelor transmise prin mijloace de comunicare locale. In acest sens, Apa Nova Ploiesti doreste implementarea unei strategii de comunicare cu clientii sai prin intermediul presei locale (articole, stiri, spoturi informativ-educative, etc).

Aceasta strategie urmareste informarea si educarea clientilor asupra activitatilor curente (lucrari, proiecte, investitii, etc), cat si asupra implicarii Apa Nova Ploiesti in protejarea resurselor naturale in spiritul politicii de dezvoltare durabila a Grupului Veolia Environnement.

Setul de criterii de evaluare va cuprinde evaluarea aparitiilor Apa Nova Ploiesti in presa locala si indeplinirea obiectivului de imbunatatire continua a imaginii Apa Nova Ploiesti in comunitatea locala.

Prezentul raport de oportunitate poate fi descarcat de pe pagina de internet proprie www.apanova-ploiesti.ro si din sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la adresa www.publicitatepublica.ro

 

 

 

 

Home|Prezentare|Consumatori|Servicii on-line|Contact|Noutati

Contact|Program|Anunturi

Grupul Veolia|Apa Nova Bucuresti|Primaria Municipiului Ploiesti|Veolia Romania

GDPR|Cerere exercitare drepturi GDPR|Politica de utilizare a cookie-urilor

©2008-2011 APA NOVA PLOIEȘTI